ICEMS2016 (Nov. 13-16, 2016, Makuhari, Chiba, Japan)