Board of Industry Applications Society

Organization

President HITOSHI HAYASHIYA East Japan Railway Company
Editor in Chief (Japanese Journal) NOBUKAZU HOSHI Tokyo Univ. of Science
Editor in Chief (English Journal) TOMOKI YOKOYAMA Tokyo Denki Univ.
Vice Presidents YOSHITAKA IWAJI Ibaraki Univ.
MASAHIKO TSUKAKOSHI TMEIC
Officers, Planning & General Affairs KEIJI WADA Tokyo Metropolitan Univ.
TAKAHIRO URAKABE Tokyo Inst. of Tech.
Officers, Treasurers AKIO YAMAGIWA Daikin
YUTAKA UCHIMURA Shibaura Inst. of Tech.
Officers, Editorial Affairs HIROSHI FUJIMOTO The Univ. of Tokyo
AKIO TOBA Fuji Electric
Officers, R&D Management YASUTAKA FUJIMOTO Yokohama National Univ.
KEIICHI HIROSE NEDO
Officers, International Affairs KAN AKATSU Yokohama National Univ.
KEIICHIRO KONDO Waseda Univ.
Auditors MASAAKI KAIZUKA
YUJI ENOMOTO Hitachi
Officers TENKO FUKUDA RTRI
MAMI MIZUTANI Toshiba Infra. Sys. and Sol.
JUN-ICHI ITOH Nagaoka Univ. of Tech.
HIDEAKI MINAKATA Chiba Inst. of Tech.
YUSHI MIURA Nagaoka Univ. of Tech.
TAKENORI ATAMI Chiba Inst. of Tech.
TAKASHI KOSAKA Nagoya Inst. of Tech
SHINYA MORIMOTO Yaskawa Electric
MAMIKO INAMORI Tokai Univ.
KAORU INOUE Doshisya Univ.
TOSHIYUKI MURAKAMI Keio Univ.