R&D Steering Committee

 

R&D Steering Committee

CHAIRPERSONYASUTAKA FUJIMOTO (Yokohama National Univ.)
VICE CHAIRPERSONSKAN AKATSU (Yokohama National Univ.)
SHINYA MORIMOTO (Yaskawa Electric)
SECRETARIESTAKAMASA HAYASAKA (RTRI)
KENTA SEKI (Nagoya Inst. of Tech.)
MEMBERSDAISUKE YASHIRO (Mie Univ.)
KAZUYOSHI NEZU (RTRI)
TOSHIMASA MIYAZAKI (Nagaoka Univ. of Tech)
HIDEKI AYANO (National Inst. of Tech., Tokyo College)
HIROHITO FUNATO (Utsunomiya Univ.)
TAKASHI KOSAKA (Nagoya Inst. of Tech)
KAN AKATSU (Yokohama National Univ.)
KANSUKE FUJII (Fuji Electric)
NAOKI MOTOI (Kobe Univ.)
TAKENORI ATSUMI (Chiba Inst. of Tech.)
MASARU HASEGAWA (Chubu Univ.)
SHU YAMAMOTO (Polytechnic Univ.)
SHUNSUKE OHASHI (Kansai Univ.)
AKIO YAMAGIWA (Daikin)
TAKASHI KATO (Nissan Motor)
SATOSHI TAKAHASHI (Nagoya Electric Works)
MITSURU IKEDA (JRSEC)
DAIGO KOSAKA (Polytechnic Univ.)
KAORU MITSUHASHI (Teikyo Univ.)
TAKAHARU ISHIDA (Hitachi)
HARUHIKO KUMAGAI (Yokohama Env. Planning Bureau)
MASAYUKI KOSAKADA (Toshiba Energy Sys. and Sol.)