R&D Steering Committee

R&D Steering Committee

Chairperson Yuji Enomoto Hitachi
Vice Chairpersons Akio Toba Fuji Electric
Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Secretaries Kenji Natori Chiba Univ.
Atsuhiko Kuzumaki Toshiba Infra. Sys. and Sol.
Members Kenta Seki Nagoya Inst. of Tech.
Takae Shimada Hitachi
Takamasa Hayasaka RTRI
Toshimasa Miyazaki Nagaoka Univ. of Tech
Kazuaki Ito Gifu Univ.
Keisuke Fujisaki Toyota Tech. Inst.
Takashi Kosaka Nagoya Inst. of Tech
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Jun-ichi Itoh Nagaoka Univ. of Tech.
Tomoyuki Shimono Yokohama National Univ.
Yutaka Uchimura Shibaura Inst. of Tech
Kazuhiro Ohyama Fukuoka Inst. of Tech
Akira Chiba Tokyo Inst. of Tech.
Mimpei Morishita Kogakuin Univ.
Akio Yamagiwa Daikin
Masaaki Kaizuka Honda R&D
Hiroyuki Hosono Nihon Univ.
Takafumi Koseki The Univ. of Tokyo
Naoyuki Kubota Tokyo Metropolitan Univ.
Kaoru Mitsuhashi Polytechnic Univ.
Yoshikazu Fukuyama Meiji Univ.
Kiyoshi Inoue Tokyo Sewerage Energy Corporation
Kikuo Takagi Toshiba Energy Sys. and Sol.