Editorial Board: Journal

Editorial Board: Journal

IEEJ Journal of Industry Applications

Web Site
EDITOR IN CHIEFTOMOKI YOKOYAMA (Tokyo Denki Univ.)
VICE CHIEFYASUTAKA FUJIMOTO (Yokohama National Univ.)

Power Electronics and Its Applications (D6)

CO-EDITOR IN CHIEF HITOSHI HAGA (Shizuoka Univ.)
ASSOCIATE EDITOR KEIJI WADA (Tokyo Metropolitan Univ.)
SHIN-ICHI HAMASAKI (Nagasaki Univ.)
HIDEMINE OBARA (Yokohama National Univ.)
KENJI NATORI (Chiba Univ.)
KAZUHIRO UMETANI (Okayama Univ.)

Motion Control, Robotics, Sensing and their Applications (D7)

CO-EDITOR IN CHIEF JUN ISHIKAWA YASUTAKA FUJIMOTO (Yokohama National Univ.)
ASSOCIATE EDITOR JUN ISHIKAWA (Tokyo Denki Univ.)
TOMOYUKI SHIMONO (Yokohama National Univ.)
KAZUAKI ITO (Gifu Univ.)
KAE DOKI (Aichi Inst. of Tech)
NAOKI MOTOI (Kobe Univ.)
SHOTA YABUI (Tokyo City Univ.)

Electric Machine, Motor Drive and their Applications (D8)

CO-EDITOR IN CHIEFKEIICHIRO KONDO (Waseda Univ.)
ASSOCIATE EDITORTAKASHI KOSAKA (Nagoya Inst. of Tech.)
AKIO TOBA (Fuji Electric)
JUN-ICHI ASAMA (Shizuoka Univ.)
SHU YAMAMOTO (Polytechnic Univ.)
YOSHIHIRO MIYAMA (Mitsubishi Electric)
TAKAYUKI MIYAJIMA (Daikin)