Editorial Board: Journal

Editorial Board: Journal

IEEJ Journal of Industry Applications

Web Site
EDITOR IN CHIEF TOMOKI YOKOYAMA (Tokyo Denki Univ.)
VICE CHIEF YASUTAKA FUJIMOTO (Yokohama National Univ.)

Power Electronics and Its Applications (D6)

CO-EDITOR IN CHIEF KEIJI WADA (Tokyo Metropolitan Univ.)
ASSOCIATE EDITOR HITOSHI HAGA (Shizuoka Univ.)
SHIN-ICHI HAMASAKI (Nagasaki Univ.)
HIDEMINE OBARA (Yokohama National Univ.)
KENJI NATORI (Chiba Univ.)
KAZUHIRO UMETANI (Okayama Univ.)

Motion Control, Robotics, Sensing and their Applications (D7)

CO-EDITOR IN CHIEF JUN ISHIKAWA JUN ISHIKAWA (Tokyo Denki Univ.)
ASSOCIATE EDITOR YASUTAKA FUJIMOTO (Yokohama National Univ.)
TOMOYUKI SHIMONO (Yokohama National Univ.)
KAZUAKI ITO (Gifu Univ.)
KAE DOKI (Aichi Inst. of Tech)
NAOKI MOTOI (Kobe Univ.)
SHOTA YABUI (Tokyo City Univ.)

Electric Machine, Motor Drive and their Applications (D8)

CO-EDITOR IN CHIEF TAKASHI KOSAKA (Nagoya Inst. of Tech.)
ASSOCIATE EDITOR KEIICHIRO KONDO (Waseda Univ.)
AKIO TOBA (Fuji Electric)
JUN-ICHI ASAMA (Shizuoka Univ.)
SHU YAMAMOTO (Polytechnic Univ.)
YOSHIHIRO MIYAMA (Mitsubishi Electric)
TAKAYUKI MIYAJIMA (Daikin Industries, LTD.)