Global Activity Committee

Global Activity Committee

Chairperson Kan Akatsu Yokohama National Univ.
Vice Chairperson Keiichiro Kondo Waseda Univ.
Secretaries Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Kenji Natori Chiba Univ.
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Members Jun-ichi Itoh Nagaoka Univ. of Tech.
Kiyoshi Ohishi Nagaoka Univ. of Tech.
Shunsuke Ohashi Kansai Univ.
Fujio Kurokawa Nagasaki Inst. of Appl. Sci.
Nobuo Satoh Chiba Inst. of Tech.
Toshihisa Shimizu Tokyo Metropolitan Univ.
Shinzo Tamai TMEIC
Yasuyuki Nishida Chiba Inst. of Tech.
Toshihiko Noguchi Shizuoka Univ.
Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Nobukazu Hoshi Tokyo Univ. of Science
Toshiyuki Murakami Keio Univ.
Keiji Wada Tokyo Metropolitan Univ.