Global Activity Committee

 

Global Activity Committee

CHAIRPERSON KEIICHIRO KONDO (Waseda Univ.)
VICE CHAIRPERSON KEIJI WADA (Tokyo Metropolitan Univ.)
SECRETARIES TOMOKI YOKOYAMA (Tokyo Denki Univ.)
KENJI NATORI (Chiba Univ.)
SEIICHIRO KATSURA (Keio Univ.)
MEMBERS HIROOKI AOKI (Chitose Inst. of Sci. and Tech.)
KAN AKATSU (Yokohama National Univ.)
JUN-ICHI ITOH (Nagaoka Univ. of Tech.)
KIYOSHI OHISHI (Nagaoka Univ. of Tech.)
FUJIO KUROKAWA (Nagasaki Inst. of Appl. Sci.)
TOMOYUKI SHIMONO (Yokohama National Univ.)
KENJI TAKAHASHI (Mitsubishi Electric)
SHINZO TAMAI (TMEIC)
YASUYUKI NISHIDA (Headspring)
YASUTAKA FUJIMOTO (Yokohama National Univ.)
TOSHIYUKI MURAKAMI (Keio Univ.)
HISASHI YAJIMA (SMC)
SHU YAMAMOTO (Polytechnic Univ.)