Global Activity Committee

Chairperson Shinzo Tamai TMEIC
Vice Chairperson Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Secretary Kan Akastu Shibaura Inst. of Tech.
Kenji Natori Chiba Univ.
Members Kiyoshi Ohishi Nagaoka Univ. of Tech.
Toshiyuki Murakami Keio Univ.
Yasushi Matsumoto Fuji Electric
Hiroyuki Ohsaki The Univ. of Tokyo
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Hisao Kubota Meiji Univ.
Fujio Kurokawa Nagasaki Univ.
Suzuo Saito Toshiba
Nobuo Satoh Chiba Inst. of Tech.
Masaaki Shibata Seikei Univ.
Toshihisa Shimizu Tokyo Metropolitan Univ.
Yasuyuki Nishida Chiba Inst. of Tech.
Tsuyoshi Higuchi Nagasaki Univ.
Yoichi Hori The Univ. of Tokyo
Mikihiko Matsui Tokyo Polytechnic Univ.
Ichiro Miki Meiji Univ.
Takashi Yamashita NTT Facilities Research Inst.