Global Activity Committee

 

Chairperson Shinzo Tamai TMEIC
Vice Chairperson Kan Akastu Shibaura Inst. of Tech.
Secretary Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Kenji Natori Chiba Univ.
Members Kiyoshi Ohishi Nagaoka Univ. of Tech.
Kazunobu Ohyama Daikin Industries
Toshiyuki Murakami Keio Univ.
Hiroyuki Ohsaki The Univ. of Tokyo
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Hisao Kubota Meiji Univ.
Fujio Kurokawa Nagasaki Univ.
Suzuo Saito Toshiba
Nobuo Satoh Chiba Inst. of Tech.
Masaaki Shibata Seikei Univ.
Toshihisa Shimizu Tokyo Metropolitan Univ.
Yasuyuki Nishida Chiba Inst. of Tech.
Tsuyoshi Higuchi Nagasaki Univ.
Yoichi Hori The Univ. of Tokyo
Mikihiko Matsui Tokyo Polytechnic Univ.
Katsumi Yamazaki Chiba Inst. of Tech.
Takashi Yamashita NTT Facilities Research Inst.